Jakie warunki należy spełnić, aby stać się rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka? Jak zacząć w 5 krokach?

Jak zacząć oraz jakie warunki należy spełnić, aby stać się rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka?

Po pierwsze należy zastanowić się, czy spełnia się wymogi formalne wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • . rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 1. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 2. wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 1. nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Dodatkowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku zaś rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozpoczęcia procedury należy skontaktować się z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w swoim powiecie. Z reguły rolę taką pełnią Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie lub Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. W dalszej kolejności należy zazwyczaj odbyć szkolenie przygotowujące do bycia rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka (dotyczy to kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka). Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej nie są obligatoryjne i mogą być prowadzone według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.

 

JAK ZACZĄĆ?

Dowiedz się, jakie kroki podjąć, aby stać się rodziną zastępczą.

Krok 1

Złożenie pisemnego wniosku w lokalnym PCPR, MOPS, MOPR.

PCPR — Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

MOPS — Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MOPR — Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

Krok 2

Skompletowanie niezbędnych zaświadczeń:

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; opinia psychologa; w przypadku podejmowania się pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka – zaświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; potwierdzenie źródeł i wysokości dochodu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo; potwierdzenie źródeł i wysokości dochodu.

Krok 3

Wizyta organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Twoim domu.

Krok 4

Zanim zostaniesz rodzicem zastępczym, musisz przejść szkolenie.

Krok 5

Kwalifikacja do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a następnie postanowienie sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Śledź nas na bieżąco na naszych stronach:

https://fundacjasi-gaja.pl/piecza-zastepcza/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550508581906

 

Możesz też zadzwonić do naszej Fundacji, a my odpowiemy na wszystkie Twoje pytania:

Fundacja SI-GAJA

Przysietnica 758

36-200 Brzozów

Tel.: 726 246 500

 

Projekt pt.: „Pokaż mi czym jest prawdziwa rodzina! Zostań rodziną zastępczą!” realizowany w ramach zadania publicznego dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

O nas

Wspieramy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pomagając w tworzeniu bezpiecznego środowiska, w którym każde dziecko może rosnąć i rozwijać się. 

Zaobserwuj nas

Zostań wolontariuszem