Jak długo trwa piecza zastępcza?

Jak długo trwa piecza zastępcza?
Po przezwyciężeniu przez rodzinę naturalną trudności, które były powodem do umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko powraca do biologicznych rodziców. W sytuacji zaś, gdy nie zaistnieją warunki umożliwiające powrót dziecka do domu, dziecko z uregulowaną sytuacją prawną zostaje umieszczone w rodzinie przysposabiającej. Jednakże w przypadku gdy nie zachodzi żadne z powyższych – piecza zastępcza ustaje z mocy prawa po osiągnięciu przez wychowanka pełnoletności, tj. po ukończeniu 18 roku życia (pełnoletność może uzyskać także wychowanek, który skończył 16 lat i za zgodą sądu zawarł związek małżeński).
Pełnoletni wychowanek ma prawo przebywać w rodzinie zastępczej (za jej zgodą) do ukończenia nauki. Górna granica wieku wynosi 25 lat.
Piecza zastępcza ustaje także w sytuacjach: rezygnacji rodziny zastępczej ze sprawowanej pieczy, zmiany orzeczenia sądu w związku z umieszczeniem dziecka w innej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, wydarzeń losowych (choroba, śmierć rodzica zastępczego, śmierć dziecka).

O nas

Wspieramy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pomagając w tworzeniu bezpiecznego środowiska, w którym każde dziecko może rosnąć i rozwijać się. 

Zaobserwuj nas

Zostań wolontariuszem