Jakim zadaniom i obowiązkom powinna sprostać rodzina zastępcza?

Jakim zadaniom i obowiązkom powinna sprostać rodzina zastępcza?
Podstawowe zadania i obowiązki to:
✅sprawowanie osobistej opieki nad powierzonym dzieckiem;
✅traktowanie dziecka w sposób sprzyjający jego rozwojowi, poczuciu godności i wartości osobowej;
✅zapewnienie dziecku warunków odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju: warunków bytowych, możliwości rozwoju psychicznego, duchowego, fizycznego i społecznego, możliwości właściwej edukacji, kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych oraz rozwoju uzdolnień i zainteresowań, możliwości zaspakajania indywidualnych potrzeb dziecka, w tym także potrzeby wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
✅zapewnianie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
✅zapewnianie ochrony przed bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
✅umożliwianie kontaktu z rodzicami naturalnymi i innymi osobami bliskimi, współpraca z rodziną dziecka w celu ułatwienia powrotu dziecka do rodziny naturalnej, chyba że sąd postanowi inaczej;
✅umożliwienie nawiązywania i podtrzymywania osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rówieśnikami w celu zdobywania umiejętności społecznych;
✅współpraca z jednostką sprawującą nadzór nad przebiegiem rozwoju dziecka oraz warunkami jego życia;
✅podnoszenie swoich predyspozycji opiekuńczych, wychowawczych poprzez udział w szkoleniach.

O nas

Wspieramy rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, pomagając w tworzeniu bezpiecznego środowiska, w którym każde dziecko może rosnąć i rozwijać się. 

Zaobserwuj nas

Zostań wolontariuszem